เกี่ยวกับเรา

พ.ศ. 2503 พลเอกสุรจิต จารุเศรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นว่ามีสถานีวิทยุจำนวนมากในประเทศไทยจึงน่าจะมีสถานีวิทยุฯ เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้และวิชาการทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรได้นำไปปรับปรุงการทำไร่นารวมทั้งเผยแพร่ข่าวโดยเฉพาะข่าวราคาสินค้าเกษตรกรรมซึ่งมีความสำคัญต่อเกษตรกรอย่างยิ่งซึ่งเกษตรกร ควรจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวของผลิตผลการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศทุกระยะ เพื่อจะได้วางแผนการผลิตได้ถูกต้องโดยได้รับผลกำไรสูงสุดและไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางและข่าวดินฟ้าอากาศซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและเพื่อเตรียมการในด้านการเกษตรและหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติในขณะนั้น พลเอกสุรจิต จารุเศรณีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการกระจายเสียงวิทยุการเกษตรขึ้นโดยใช้ห้องส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุ ปชส.8 ที่ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน ซึ่งเดิมเป็นห้องส่งกระจายเสียงภาคภาษาจีน

ประวัติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เริ่มดำเนินการกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2509 โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี เป็นประธานกรรมการโดยให้กรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในด้านห้องส่งกระจายเสียง เครื่องส่งกระจายเสียงและเทคนิคการกระจายเสียงส่วนกระทรวงเกษตรฯรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตรายการกระจายเสียงทั้งหมด โดยใช้ชื่อว่า สถานีวิทยุ ปชส.8 วิทยุการเกษตร ส่งกระจายเสียงในระบบ เอ เอ็ม ความถี่ 1386 กิโลเฮิรตซ์ ด้วย กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โอนงานสถานีวิทยุ ปชส.8วิทยุการเกษตร ไปขึ้นกับกรมกสิกรรม ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ อธิบดีกรมกสิกรรมสมัยนั้น ทรงเป็นประธานกรรมการสถานีวิทยุ ปชส.8วิทยุการเกษตรต่อมาในปี2511มีการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ โอนงานสถานีวิทยุ ปชส.8 วิทยุการเกษตร ไปอยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และในปี 2524 กรมส่งเสริมการเกษตร ขออนุมัติสำนักงาน กพ แยกงานสถานีวิทยุ ปชส.8 วิทยุการเกษตร มาจัดตั้งเป็น ฝ่ายวิทยุการเกษตร สังกัด กองเกษตรสัมพันธ์ เช่นเดิม (ปัจจุบันฝ่ายวิทยุการเกษตร สังกัดสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร) และในปี 2528 ได้เปลื่ยนชื่อใหม่จากสถานีวิทยุ ปชส.8 วิทยุการเกษตร เป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

การออกอากาศ

ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ได้จัดทำรายการ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ณ เกษตรกลางบางเขน และ ส่งออกอากาศ ณ อาคารเครื่องส่งกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพราะพื้นที่เกษตรกลางบางเขนอยู่ในเขตทางขึ้นลงของเครื่องบินของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานทหารดอนเมือง (บน.6) จึงไม่สามารถตั้งเสาอากาศด้วยความสูงได้ เช่นเดียวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงต้องส่งออกอากาศด้วยการถ่ายทอดสัญญาณไป ณ อำเภอธัญบุรี