พด.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา

300

อธิบดี พด. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ของนายสุบรร อันทินทา หมอดินอาสาประจําอําเภอ และพบปะกลุ่ม เกษตรกร และหมอดินอาสา จํานวนกว่า 120 ราย

นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.หลุ่งประดู่ มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยแบ่ง พื้นที่เป็น 30 : 30 : 30 : 10 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดสรรการปลูกพืชแต่ละชนิดตามความเหมาะสมของดิน การเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการสร้างโรงเรือนและแปลงสําหรับปลูกขยายพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูงของกรมพัฒนาที่ดิน และจุดบริการ จุดให้ความรู้และสาธิตการใช้ปุ๋ยหมัก น้ําหมัก ชีวภาพ จุดเรียนรู้การปรับปรุงบํารุงดิน นอกจากนี้ ยังมีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษาและสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว