เกษตรฯ เตือนผู้ประกอบการ ระวัง! เกลือผสม

3,958

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม แนะซื้อเกลือจาก 37 แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหาย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากเกษตรกรชาวนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามว่า ขณะนี้มีผู้ค้าเกลือบางราย ได้นำเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้าจากต่างประเทศ มาผสมกับเกลือทะเลไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุน และจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยแอบอ้างว่าเป็นเกลือทะเลไทย แต่เนื่องจากเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้าจากต่างประเทศมีคุณสมบัติต่างจากเกลือทะเลไทย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้เกลือผสมได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ส่งผลทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของเกลือทะเลไทย จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพของราคาเกลือทะเลไทยในอนาคตได้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อเกลือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล หรือองค์กรเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ค้าเกลือที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเกลือได้ หรือผู้ค้าเกลือที่ประกอบกิจการมานานจนเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น ทั้งนี้ แหล่งจำหน่ายเกลือทะเลที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมี 37 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ทำนาเกลือ มีดังนี้

จ.สมุทรสาคร 11 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด, วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรสมุนไพร, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธรรมชาติบ้านน้องพร ตำบลโคกขาม, วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงวิถีชุมชน ตำบลกาหลง, วิสาหกิจชุมชนนาเกลือสัมพันธ์, วิสาหกิจชุมชนเกลือบางขุดสมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธัญธิตา และวิสาหกิจชุมชนศูนย์อาชีพ ตำบลบางโทรัด

จ.สมุทรสงคราม 12 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด, สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่, วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2, วิสาหกิจชุมชนบ้านเกลือขาวสมุนไพรไทยดี, วิสาหกิจชุมชนซีไรซมาเก็ตติ้ง, วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือสมุทรสงคราม, วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่, วิสาหกิจชุมชนบ้านเพียงพอสมุนไพร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเกลือสมุทร บางแก้ว

จ.เพชรบุรี 4 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด, กลุ่มเกษตรกรทำนาเกลือบ้านแหลม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง

จ.ชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรวรางค์พร, วิสาหกิจชุมชนตำหรุสัมพันธ์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จ.ฉะเชิงเทรา 2 แห่ง ได้ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีบางปะกงและผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนนาเกลือบางปะกง

จ.จันทบุรี 1 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูมิใจอนงค์

และ จ.ปัตตานี 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเกลือสมุทรตันหยงลุโละ, วิสาหกิจชุมชน Herb Home, วิสาหกิจชุมชนบาราโหมพิชิตไอโอดีน, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือเม็ดบ้านบานา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ที่ 2

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว