หม่อนไหมฯ ลงพื้นที่ติดตามงานพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

22

อธิบดีกรมหม่อนไหมลงพื้นที่ติดตามงานด้านหม่อนไหมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 เมษายน 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไหมหัตถกรรม บ้านสวนกล้วย ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยเฉพาะ การสร้างโรงเลี้ยงไหม อุปกรณ์ในการสาวไหมและองค์ความรู้ในการพัฒนาการทอผ้า

จากนั้น อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ไหมอุตสาหกรรม บ้านศรีปทุม และ วิสากิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านมีชัย ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานขับเคลื่อนการผลิตสินค้าหม่อนไหมด้วยระบบเกษตรพันธสัญญา รับฟังปัญหา รวมทั้งมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค วิธีการจัดการแปลงหม่อนและพันธุ์ไหมให้มีคุณภาพ ตลอดจนมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานดูแลเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่ต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว