สหกรณ์ฯ เยี่ยมชมกระชังเลี้ยงปลานิลและปลาเผาะ @นครพนม

1,253

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระชังเลี้ยงปลานิลและปลาเผาะ ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานครพนม จำกัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระชังเลี้ยงปลานิลและปลาเผาะ ของนางอนงนุช สาโท สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานครพนม จำกัด พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงาน การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ และให้กำลังใจแก่สมาชิกสหกรณ์ที่มารอต้อนรับ โดยมี นางสาววัชรี ปุกหุต สหกรณ์จังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ในปีบัญชี 30 เมษายน 2565 สหกรณ์มีกำไร 29,565 บาท สหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 600 กระชัง ปริมาณปลา 510 ตัน/ปี ปลานิลจะส่งจำหน่ายให้กับ ซีพี ราคา 67 – 70 บาท/กก. จำหน่ายในตลาด ราคา 70 – 75 บาท/กก. และหน้ากระชัง (รับเอง) ราคา 67 บาท/กก. ในส่วนปลาเผาะ สมาชิกจะจำหน่ายในตลาด ราคา 130 – 150 บาท/กก. และหน้ากระชัง (รับเอง) ราคา 120 – 130 บาท/กก. เฉลี่ยการลงทุนเลี้ยงปลา 25,000 บาท/กระชัง สมาชิกสามารถจำหน่ายปลาได้ประมาณ 57,000 บาท/กระชัง ซึ่งการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ผลผลิตปลานิลล้นตลาด เนื่องจากความต้องการบริโภคลดลงและปัญหาการขนส่งออกนอกเขตจังหวัดนครพนม สหกรณ์มีแนวทางแก้ไขดำเนินการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาสินค้าปลานิลในราคายุติธรรม และจัดจำหน่ายโดยรถเร่ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้สมาชิกแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ปลาแห้ง แดดเดียว ปลาร้า รวมทั้งสำนักสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดหาจุดเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์จำหน่ายสินค้าปลานิล โดยการใช้เครือข่ายสหกรณ์ระดับอำเภอเป็นจุดกระจายสินค้าปลานิล

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานครพนม จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 349 ราย ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจเงินรับฝาก ทั้งนี้ ในปี 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 2.4 ล้านบาท และปี 2566 วงเงิน 2 ล้านบาท รวมทั้งได้สนับสนุนเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประมงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินจำนวน 319,500 บาทด้วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว