เขาหินซ้อน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”

188

“44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2522  การดำเนินงานของศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ ณ ที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน ”พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินการ และบริหารงานโดยคณะกรรมการ คณะทำงานต่างๆ ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยทุกหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดำเนินการศึกษาทดลอง วิจัย โดยนำผลสำเร็จที่ได้ขยายผลไปสู่เกษตรกร เพื่อการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ช่วยให้ราษฎรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ และฝึกอบรมในด้านการเกษตรซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ของตนเอง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ ครบรอบ 44 ปี ขอเชิญชวนร่วมงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ 44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข นิทรรศการงานวิชาการของหน่วยงานบูรณาการฯ บริเวณสวนของพ่อ กิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้นสร้างอาชีพ เช่น การทำค็อกเทล สลัดโรล เห็ดสวรรค์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร การทำอาหารลดต้นทุนและสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับสัตว์ปีก พวงกุญแจหญ้าแฝก ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เขียนเส้นลายทอง และการผลิตกระบองเพชร สามารถเลือกซื้อ อาหาร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเครื่องใช้จากกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย คาราวานสินค้าราคาถูก ร้านธงฟ้า สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ร้านพวงคราม ภายในงานแจกฟรี กล้าไม้ กล้าผัก กล้าสมุนไพร ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งพด. แหนแดง พันธุ์ปลากินพืช ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ลูกประคบสมุนไพร และอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามข้อมูลได้ที่ เฟซบุ๊กศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว