กรมหม่อนไหมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2566

224

อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมหม่อนไหม

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายประกอบ เผ่งพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมหม่อนไหม ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ zoom Meeting  โดยมี นายวัชรพงษ์ แก้วหอม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมและกรอบอัตราจ้างเหมาบริการของหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม รายงานความคืบหน้าเรื่องไหมลักลอบ  รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และการนำนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมหม่อนไหมไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 รายงานความก้าวหน้าการจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 18 และพิจารณารายงานผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กรมหม่อนไหม ข่าว