เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง

41

กรมส่งเสริมการเกษตรประสานฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง เร่งสำรวจการระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ประสานกับกรมการปกครองขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านร่วมกันสำรวจการระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 54 จังหวัด 473 อำเภอ และรายงานข้อเท็จจริงให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน นอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการจัดการโรคใบด่าง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะมาตรการสร้างการรับรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดที่มีการส่งเสริมให้มีการสำรวจแปลงสม่ำเสมอและการส่งเสริมการใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่าง รวมถึงมาตรการควบคุมการระบาดโดยแนะนำให้ทำลายต้นเป็นโรคตามหลักวิชาการและมาตรการการติดตามและประเมินผลที่มีการติดตามและรายงานสถานการณ์การระบาดทุกสัปดาห์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอของบประมาณงบกลางเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ในเดือนธันวาคม 2563 และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2564 วงเงิน 1,329 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบกลาง 1,264 ล้านบาท และงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 65 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการดำเนินการตามคู่มือโครงการอย่างรัดกุม มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 1) ทำลายพื้นที่การระบาดตามหลักวิชาการ จำนวน 65,440.64 ไร่ 2) พักแปลงเป็นเวลา 30 วัน และตรวจสอบว่าไม่มีต้นเป็นโรคงอกมาใหม่ จึงจ่ายชดเชยการทำลายต้นเป็นโรคให้กับเกษตรกรเจ้าของแปลง จำนวน 5,249 ราย ในอัตรา 2,160 บาท/ไร่ รวมเป็นเงินประมาณ 141 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 3) สนับสนุนท่อนพันธุ์มันสะอาดทนทานโรคใบด่างและพันธุ์อื่นที่ ๆ ที่ได้รับรองจากหน่วยงานวิชาการ และจากแหล่งพันธุ์สะอาดที่ผ่านการประเมินร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จำนวน 25,508,961 ลำ อัตรา 500ลำ/ไร่ ให้กับเกษตรกร 4,483 ราย ไปใช้ปลูกทดแทนในพื้นที่ระบาด 51,017 ไร่ รวมเป็นงบประมาณ 74 ล้านบาท โดยการโอนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ 4) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และการตรวจประเมินแปลงพันธุ์สะอาด รวมเป็นงบประมาณ 11 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 226 ล้านบาท จากกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,329 ล้านบาท สำหรับเงินส่วนที่เหลือในส่วนงบกลางได้ส่งคืนสำนักงบประมาณแล้ว

อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการที่ผ่านมานั้นมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการอนุมัติโครงการที่ไม่สอดคล้องกับช่วงฤดูการปลูกและมันสำปะหลังมีราคาแพงทำให้เกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ แต่ยินยอมทำลายต้นเป็นโรคหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 225,445 ไร่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรให้เฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูก หมั่นสำรวจแปลง ใช้พันธุ์มันสะอาดทนทานโรคใบด่างได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60 และห้ามใช้พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบด่าง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMR 43-08-89 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หากเกษตรกรต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัยสามารถติดสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว