พด. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ ต่อแผน NAP UNCCD

37

กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ ต่อแผน NAP UNCCD

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศต่อร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย พ.ศ. 2566-2570 โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติอนุสัญญา UNCCD และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว ผศ.ดร.อารียา โอบิเดียกวู จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.พยัตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กรมพัฒนาที่ดิน มาเป็นวิทยากรอภิปราย มีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการอนุสัญญา UNCCD นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี

การประชุมฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ต่อร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญา UNCCD พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของประเทศ ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 15 (SDG15) ต่อไป

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว