กรมหม่อนไหม ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (คน.กษ.)

28

กรมหม่อนไหม ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (คน.กษ.) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (คน.กษ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุม

โดยในส่วนของกรมหม่อนไหม ได้รายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวนหม่อนไหมอาสา รวมทั้งสิ้น 1,246 ราย (ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2566) โดยมีกิจกรรมการประชุมเครือข่ายหม่อนไหมอาสาประจำปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 109 ราย ซึ่งเป็นหม่อนไหมอาสา จำนวน 44 ราย และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม 65 ราย และในที่ประชุมได้มีการเสนอการปรับปรุงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ความเป็นจริงและบริบทพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าและคุณความดีของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือภาครัฐและเกษตรกร

กรมหม่อนไหม ข่าว