กรมหม่อนไหม ศึกษาดูงานจัดเก็บองค์ความรู้จาก Silk Museum ประเทศญี่ปุ่น

27

อธิบดีกรมหม่อนไหมพร้อมคณะ ศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้จาก Silk Museum ในประเทศญี่ปุ่น

นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายสกนธ์ วนาเศรษฐี ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว นายสุเชษฎ์ ภูมิวัฒนะ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมฉะเชิงเทรา นายสุชาย ศิริมาตร หัวหน้าหน่วยส่งเสริมเชียงราย และนางพะเยาว์ บุตรวาทิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ เกี่ยวกับวิวัฒนาการ และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศญี่ปุ่น ณ Silk Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ การกำเนิดหนอนไหม พันธุ์ไหม ลักษณะองค์ประกอบของหนอนไหม กระบวนการสาวไหม การย้อมสีเส้นไหม การพัฒนาลวดลายในท้องถิ่น ตลอดจน การพัฒนาเส้นไหมในรูปแบบต่างที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคและวิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

กรมหม่อนไหม ข่าว