มกอช. ร่วมเปิดการฝึกอบรมการตรวจสอบควบคุมสินค้านำเข้าที่มีแหล่งที่มาจากสัตว์ และพืช

203

มกอช.ร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมการตรวจสอบควบคุมสินค้านำเข้าที่มีแหล่งที่มาจากสัตว์ และพืช รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับมอบหมายโดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้ร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการ Better Training for Safer Food (BTSF) ของสหภาพยุโรป เรื่อง Information Management Systems for Official Controls (IMSOC) in the Sanitary and Phytosanitary Fields ซึ่ง มกอช. เป็นผู้ประสานหลักของประเทศไทยสำหรับโครงการ BTSF

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

การฝึกอบรมดังกล่าวมีกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาระบบ TRACES การตรวจสอบควบคุมสินค้านำเข้าที่มีแหล่งที่มาจากสัตว์ และพืช ณ ด่านควบคุม ณ พรมแดน ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร สุขภาพสัตว์และพืช และสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น เดินทางมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานจริงของระบบ TRACES ซึ่งรวมถึงการกรอกข้อมูลและให้การรับรองใบรับรองสำหรับสินค้าประเภทต่างๆ และการจัดการรายชื่อ Establishments สำหรับผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น ปากีสถาน ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และความท้าทายในการใช้งานระบบ TRACES รวมถึงหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า อีกทั้งยังสามารถป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และยกระดับระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว