สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ต้อง“ปศุสัตว์ OK”

504

ปศุสัตว์เดินหน้านโยบายสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่ากรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารมาตลอดตั้งแต่การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การรับรองมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การรับรองสถานที่รวบรวมไข่ และปัจจุบันได้ขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าไปยังการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ นั่นก็คือ โครงการปศุสัตว์ OK ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ โดยสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK จะต้องจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่รวบรวมไข่ จนถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ กรมปศุสัตว์จึงจะมอบตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ให้แก่สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ โดยทางกรมปศุสัตว์มีความมุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ช่วยสร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น              

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวต่อไปว่า สินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค และไข่สด และในปัจจุบันมีสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK รวมทั้งหมดมากกว่า 6,000 แห่ง โดยมีทั้งประเภทสถานที่จำหน่ายในตลาดสด และประเภท Modern trade ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการหลายบริษัท อาทิ แม็คโคร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตัส เบทาโกรช็อป ซีพี เฟรชมาร์ท เป็นต้น  

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย กรมปศุสัตว์จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการบริโภค ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ ตั้งแต่เกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการสถานที่รวบรวมไข่ และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากกรมปศุสัตว์ ถือเป็นการยกกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ

กรมปศุสัตว์ ข่าว