กสก. สร้างวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูป

39

กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป สร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน เสริมแกร่งเจ้าหน้าที่เป็นโค้ช

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนายกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถขยายขอบเขตการประกอบกิจการ ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงแก่ภาคการเกษตร ช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเสริมสร้างให้ภาคเกษตรมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงดำเนินการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ช่วยยกระดับรายได้ภาคการเกษตรในชุมชน และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากผลการดำเนินงานส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรใน 154 วิสาหกิจชุมชน ระหว่างปี 2565 – 2566 พบว่า ในปี 2565 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9,562,127 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.72 เมื่อเทียบกับปี 2564 และในปี 2566 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 12,069,532 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.78 เมื่อเทียบกับปี 2565 เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ จึงมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้มาตรฐาน และวัสดุในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการเพิ่มองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถเข้าสู่ตลาด และผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป อาทิ ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป การขอมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ตลาดของผลิตภัณฑ์ และความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการบัญชี ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะได้นำความรู้และทักษะไปปรับใช้กับการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร