ศูนย์วิจัยข้าวฯ เเห่งเดียวในไทย

100

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์พัฒนาข้าวน้ำลึกแห่งเดียวในไทย

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดูงานศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวในนิเวศนาน้ำลึกแห่งเดียวในไทย

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นำคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี โดยมี นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ เเละกล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

นายโอภาส กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว ตามนโยบายหลักของกรมการข้าว โดยมุ่งเน้นในด้านการวิจัยเเละพัฒนาพันธุ์ข้าวในนิเวศนาน้ำลึก สืบเนื่องจากพื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ลุ่ม เหมาะแก่การปลูกข้าวขึ้นน้ำหรือข้าวน้ำลึก ซึ่งเดิมทีปัญหาน้ำท่วมเป็นข้อจำกัดในการปลูกข้าวของพี่น้องชาวนาในพื้นที่ ดังนั้น ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีจึงได้ดำเนินการวิจัยเเละพัฒนาพันธุ์ข้าวในนิเวศนาน้ำลึกเพื่อเเก้ไขปัญหาการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่ม เเละถือได้ว่า ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีเป็นศูนย์วิจัยข้าวแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ทำการวิจัยข้าวประเภทดังกล่าว

นายโอภาส กล่าวต่อไปว่า พันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีได้พัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์นั้นมีหลายพันธุ์ อาทิ พันธุ์อยุธยา พันธุ์กข.45 พันธุ์ปราจีนบุรี 2 ที่เป็นข้าวพันธุ์น้ำลึก และพันธุ์พลายงามปราจีนบุรี พันธุ์ขาวบ้านนา 432 และพันธุ์เหลืองใหญ่ปราจีนบุรีที่เป็นพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ โดยแต่ละพันธุ์นั้นล้วนมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในการปลูกของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี

เกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีมีการปลูกข้าวใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ โดยเเบ่งตามพื้นที่เเละการบริหารจัดการน้ำ ได้เเก่ การปลูกข้าวในพื้นที่ที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ ซึ่งจะเป็นการปลูกข้าวนาปรังที่ไม่เเตกต่างกับเกษตรกรในภาคกลาง เนื่องจากเป็นการปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากระบบชลประทาน เเละการปลูกข้าวน้ำลึก (ข้าวน้ำฝน) จะเป็นการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมักประสบปัญหาน้ำท่วม โดยข้าวพันธุ์น้ำลึกจะสามารถให้ผลผลิตได้ดีในบริเวณที่มีระดับน้ำลึกตั้งเเต่ 0.5 – 1 เมตรขึ้นไป ซึ่งหากนำข้าวพันธุ์ทั่วไปมาปลูกก็จะไม่ให้ผลผลิตเเละได้รับความเสียหายได้ ส่วนข้าวพันธุ์ขึ้นน้ำจะให้ผลผลิตได้ดีในบริเวณที่มีระดับน้ำลึก ตั้งเเต่ 1 เมตร ขึ้นไป โดยต้นข้าวจะมีการยืดปล้องยาวออกไปตามระดับความลึกของน้ำ

นอกจากนี้ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรียังส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่าซึ่งเปรียบเสมือนบรรพบุรุษของข้าวปลูก ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจัดทำในรูปแบบของแปลงอนุรักษ์ ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมการข้าว ข่าว