มหกรรมข้าวหอมมะลิแห่งปี

108

มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ ของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 กลุ่มโขง ชี มูล’ 15 – 19 ก.ค. นี้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าว “มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล” โดยมีนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และ นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผู้แทนเกษตรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมงาน

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบัน

รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งเกษตรกรที่สามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่ สูงขึ้นและผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อคณะรัฐมนตรีและได้ผ่านความเห็นชอบ โดยใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี 2561 – 2564 “การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์” จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 กลุ่มโขง ชี มูล” โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นโอกาสในการนำเสนอนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เกษตรของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศ และในอนาคตจะมีการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้เข้าไปสู่ตลาดระดับสากล

กลุ่มจังหวัดเราเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เรียกว่า “มหานครเกษตรอินทรีย์” ซึ่งผลผลิตที่ได้จากแหล่งผลิตอันบริสุทธิ์ ปราศจากการปรุงแต่งจากสารเคมี จะทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่า แหล่งผลิตข้าวและสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดเราได้รับมาตรฐานในระดับสากล และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงที่สุด

สำหรับการจัดงาน มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล” ในครั้งนี้จะมีการจำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจิรญ) จำนวน 150 บูท บนเนื้อที่กว่า 3,300 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลา 5 วัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แนะนำสินค้าเกษตรคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น สินค้เกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิคไทยแลนด์, สินค้าคุณภาพ มาตรฐานจากแปลงใหญ่ จากโครงการ Young Smart Farmer, จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายในงานครั้งนี้จะมีความหลากหลาย อาทิ ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ผัก ผลไม้ รวมไปถึงพืชผักสวนครัวหลังนา ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ

นอกจากนี้แล้วยังมีโซนเฉลิมพระเกียรติ โซนนิทรรศการ และโซนเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รวมไปถึงยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เจน, นุ่น, โว (ซูเปอร์วาเลนไทน์) นก พงศกร, สาวแย้ (ลมพัดตึ้ง) อ๋อมแอ๋ม ละมัย, เวียง นฤมล รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรมส่งเสริมการขายซึ่งให้ผู้มาร่วมงานได้ซื้อสินค้าและร่วมสนุกกันทุกวัน

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่การปฏิบัติตัวในการมาเดินห้างสรรพสินค้าก็ยังคงมีมาตรการเข้ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาประชาชนที่มาใช้บริการ และเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอก 2

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลบางกะปิ ได้มีการตั้งจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด มีการบริการตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ การกำหนดจุดเว้นระยะห่าง โดยผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงประชาชนที่เยี่ยมชมงานจะต้องมีการลงทะเบียนผ่าน www.ไทยชนะ.com เพื่อรองรับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าทั้งหมดเป็นมาตรการที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว