ห้ามพลาด! ช้อบไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้

966

อย่าพลาด! ชม ชิม ช้อบ ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 24-26 ก.ค. นี้ เซ็นทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่

นายสุพิท  จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จัดงานส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G หน้า Tops market ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในงานมีการจำหน่ายผลไม้สดและแปรรูป อาทิ ทุเรียนทรายขาวปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ทุเรียนพวงมณียะรัง ทุเรียนบูโด สะละเมืองลุง สละอินโด จําปาดะขวัญสตูล เงาะสายแร่ทองคำ  ลูกหยีทรงเครื่อง เค้กจำปาดะ จำปาดะทอด เค้กละมุด ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด สละลอยแก้ว ฯลฯ และพบกับกิจกรรมนาทีทองผลไม้ราคาถูก การประมูลทุเรียนเริ่มต้นที่ราคา 1 บาท และการแข่งขันกินผลไม้ฟรี

นายสุพิท กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาคใต้นับเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งรองจากภาคตะวันออก มีการผลิตไม้ผลหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าอัตลักษณ์สร้างชื่อประจำจังหวัด เช่น ราชาแห่งผลไม้ ทุเรียน มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกบริโภคกันอย่างมาก อาทิ ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง ของจังหวัดปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนสาลิกา จังหวัดพังงา ทุเรียนบูโด จังหวัดนราธิวาส สละ จังหวัดพัทลุง จำปาดะขวัญสตูล ฯลฯ ยังมีผลไม้อื่น ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มังคุด ในวง จังหวัดระนอง เป็นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการสร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่น มาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้ประจำถิ่นของภาคใต้หรือที่เรียกกันว่า “ผลไม้อัตลักษณ์” ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านรสชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ จึงได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดให้เป็นพืชที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลของภาคใต้ ซึ่งได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้) ภายใต้มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่มาตรฐานสากล และมาตรการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้รับทราบเรื่องราว (Story) คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 นี้ จึงขอเชิญ ชวน ชิม ช้อบ ผลไม้คุณภาพ ราคาหน้าสวน ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G หน้า tops market ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว