เชิญชม! นิทรรศการมีชีวิตจำลอง

1,050

เกษตรฯ ชวนเที่ยวเก็บเกี่ยวสาระเกษตร ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ 28 – 31 ก.ค.นี้

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดนิทรรศการมีชีวิตจำลอง ในหัวข้อ “สังคมเมืองวิถีใหม่ ต้านภัยโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวที่บริโภคในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสังคมเมือง เช่น การปลูกผักในพื้นที่จำกัดหรือภาชนะเหลือใช้ในครัวเรือน การปลูกผักยกแคร่ การปลูกพืชผักในแนวตั้ง ซึ่งทำได้ง่าย ประหยัด เหมาะสม และสะดวกสำหรับคนที่ดำเนินชีวิตในรูปแบบของสังคมเมือง ทำให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีรองรับต่อสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ เสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารหรือไม่ได้รับความสะดวก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ยังให้บริการด้านการเกษตร และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว วันละ 1,500 ชุด (ชุดละ 5 ชนิด) ให้ผู้สนใจปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค พร้อมสาธิตและฝึกอาชีพด้านการเกษตรระยะสั้น ซึ่งเป็น อาชีพที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ นำไปปฏิบัติจริง และพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพได้ เช่น การผลิตเทียนเจลหอมแฟนซี การปลูกผักสวนครัว/ผักลอยฟ้ากับภาชนะเหลือใช้ การผลิตผักบุ้งดองสูตรโบราณ ซึ่งสามารถแปรรูปเพื่อบริโภคเองหรือผลิตจำหน่าย เป็นอาชีพสร้างรายได้ เป็นต้น  

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สังคมเมืองวิถีใหม่ ต้านภัยโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในสังคมเมือง ได้แนวคิดในการปลูกพืชผักเพื่อการบริโภค ทำให้มีผักปลอดภัยบริโภค ส่งผลให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเกิดแนวคิดในการสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ต่อไป และสิ่งสำคัญคือ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมเมืองน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ก่อเกิดความ “พอมี-พอกิน-พอใช้” สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความสุขได้อย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เที่ยวชมนิทรรศการมีชีวิตจำลองในหัวข้อ “สังคมเมืองวิถีใหม่ ต้านภัยโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง 

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว