ลงทะเบียนรับฟรี!

633

เกษตรฯ จับมือ 2 บ.ยักษ์ใหญ่ผุด“โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19”

วันนี้ (24 ก.ย. 2563) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า รัฐบาลรวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรที่มีบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกร จัดทำ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นการนำร่องเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10,000 ชุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ปรากฏว่า มีผู้สนใจลงทะเบียนครบตามเป้าหมายภายในเวลา 18.30 น. และมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 103,656 ราย

จากกระแสตอบรับที่ดีของการนำร่องโครงการฯ ระยะแรก เพียง 1 ชั่วโมง เปิดให้ลงทะเบียน ก็มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน และมีผู้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันเป็นจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย จึงได้ร่วมดำเนิน โครงการฯ นี้อย่างเต็มรูปแบบขยายผลโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็นแหล่งอาหารบริโภคภายในครัวเรือน โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 200,000 ชุด และ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด โดยนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวสำหรับการขยายผลโครงการฯ ในครั้งนี้

เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 200,000 ชุด แบ่งเป็น 2 เซ็ต ดังนี้

เซ็ตที่ 1 จำนวน 100,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด รวม 5 ซอง ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา และพริกขี้หนู

เซ็ตที่ 2 จำนวน 100,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4 ชนิด รวม 5 ซอง ได้แก่ คะน้ายอด (จำนวน 2 ซอง) ผักบุ้ง กะเพรา และพริกขี้หนู

สำหรับผู้สนใจเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ได้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤต ให้มีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกแบบเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารสำหรับให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ตามชนิดพันธุ์ผักสวนครัวที่สนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรและผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ทุกช่องทางสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th, Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร, ไลน์แอด “ข่าวส่งเสริมการเกษตร” โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ หากมีพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จะเป็นผู้จัดส่งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้มีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรตำบลในแต่ละพื้นที่ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับองค์ความรู้และข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ พร้อมเข้าติดตามประเมินผลควบคู่อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางด้านความรู้และวิชาการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนต่อยอดการดำเนินโครงการอื่น ๆ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาภาคการเกษตรตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในยุคที่เศรษฐกิจยังชะลอตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยลดรายจ่ายครัวเรือน ในระยะนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว