พร้อมดูแล

313

เฉลิมชัย ลั่น! พร้อมดูแลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เตรียมเสนอ ครม. รับค่าตอบแทน

วานนี้ (วันที่ 27 กันยายน 2563) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการพบอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครเกษตรระดับเขต ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นนโยบายสำคัญที่จะให้พี่น้องเกษตรกร ขับเคลื่อนงานไปพร้อม กับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระของพี่น้องเกษตรกร ซึ่ง อกม.เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสำรวจเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงมีภารกิจสำคัญ ทั้งการช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร, จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน, ประสานงานการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาการเกษตร รวมถึงการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การระบาดศัตรูพืช โดย อกม.มีหมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งประเทศ จำนวน 75,155 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ขณะนี้ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร เสนอค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) และได้ประกาศระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อเตรียมเสนอ ครม. สนับสนุนค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้กับ อกม.ด้วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ อกม. ได้ช่วยพี่น้องเกษตรกร ให้ได้รับเงินในมาตรการเยียวยาเกษตรกรตามเป้าหมาย รวมทั้งให้กำลังใจและเห็นคุณค่าในความเสียสละทุ่มเท ในการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอย่างหนักมาโดยตลอด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ ในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรและงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีระบบการทำงานเป็นกลไกและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงเครือข่าย การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรทั่วไป

นอกจากนี้ การสร้างขวัญกำลังใจ สร้างการรับรู้ให้สาธารณชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครเกษตร ในฐานะเกษตรกรผู้มีจิตอาสา ให้โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำและเป็นที่เชื่อถือยอมรับของเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว