เกษตรฯ ชวนเที่ยวงาน

755

เกษตรฯ ชวนเที่ยวงาน “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2” หนาวนี้ที่เชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2 ชวนนักท่องเที่ยวชมดอกไม้งามหลากสีสันหลายสายพันธุ์ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้เพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างรายได้สู่ชุมชน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานฤดูการท่องเที่ยว ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2 ณ สวน I love Flower Farm อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 โดยมีนายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริมเป็นประธานเปิด​งาน และมอบหมายให้นาง​สาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ในนามของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม กล่าวรายงาน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตไม้ตัดดอกเพื่อการค้า ตำบลเหมืองแก้ว ถือเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกประมาณ 1,038 ไร่ เกษตรกร 353 ราย ทั้งในพื้นที่ตำบลโป่งแยง และตำบลเหมืองแก้ว เช่น กุหลาบ มากาเร็ต พีค็อก สร้อยไก่ เบญจมาศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริมได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพไม้ดอกโดยผ่านกระบวนการแปลงใหญ่ ส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิตของกลุ่มและเชื่อมโยงการตลาดในรูปแบบการขายแบบออนไลน์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้แหล่งปลูกไม้ดอกอำเภอแม่ริมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  และในส่วนของ​ตำบลเหมืองแก้วมีเกษตรกรจำนวน 78 ราย มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 203 ไร่ โดยมีนางสาวณวิสา มูลทา Smart Farmer ต้นแบบด้านการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าแบบครบวงจร และกลุ่มสมาชิกผลิตไม้ดอกจำหน่าย โดยใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” การติดต่อผู้ซื้อหรือ Organizer โดยตรง มีการสั่งซื้อล่วงหน้าจึงสามารถวางแผนการผลิตไม้ดอกเป้าหมายให้แก่ตนเองและสมาชิก สามารถผลิตไม้ดอกตามความต้องการของผู้ซื้อหรือตลาดต้องการ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

เมื่อเปิดสวนดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายภาพความงดงาม พร้อมชมวิถีชีวิตของคนปลูกดอกไม้ในชุมชนได้อย่างใกล้ชิด ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เกิดกระแสแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ก่อนจะมีการตัดช่อดอกเพื่อส่งถึงมือผู้รับซื้อ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บค่าเข้าชมสวนของนักท่องเที่ยวคนละ 50 บาทเพื่อเป็นค่าบำรุงสวน รวมทั้งการขายอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก และเมื่อมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในชุมชนเพิ่มขึ้นก็กระจายรายได้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยสวนดอกไม้ในบริเวณนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมได้ไปจนถึงเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากมีหลายสวนและวางแผนการผลิตให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชน ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่กว่า 4,000-5,000 คนต่อวัน สูงสุด 10,000 คนต่อวัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและคนในชุมชนมากถึง 80 -100 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความสวยงามของดอกไม้บานและสัมผัสกับเทศกาลฤดูหนาวของปีนี้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​แม่ริม โทร.053-297323

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว