ผลการเยียวยาสวนลำไย

526

เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย

เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไร่ละ 2,000 บาท ชี้ให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอย่างทั่วถึง ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท พบข้อมูลเกษตรกรถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเพิ่มเติม

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ครม. อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ล่าสุด กรม ส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกร ทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ จากมติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 2 เเสน ครัวเรือน จึงเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีที่มีครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลือ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่เสนอไว้ 3,440,049,735 บาท โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป Kick Off ร่วมมอบเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 63

ทั้งนี้ ความคืบหน้า โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ระดับจังหวัด จำนวน 209,592 ครัวเรือน เนื้อที่ 1,525,592.72 ไร่ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำหรับขั้นตอนก่อนรับสิทธิ์ จะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเริ่มทยอย ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ ตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินให้กับเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563 พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สุด

ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาชาว สวนลำไย ปี 2563 เกษตรกรจะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 ก.ย. 63 และในกรณีที่เป็นเกษตรกรซึ่งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติ ครม.เมื่อ 25 ส.ค. 63) และต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนลำไยตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบัญชี พร้อมแนะนำเกษตรกรให้ปรับปรุงสมุดบัญชีของ ธ.ก.ส.ให้ปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว