มหกรรมสินค้าเกษตร

797

เกษตรฯ คัดสรรสินค้าร่วมจำหน่ายในงาน มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพฯ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับตลาดทิพย์นิมิตร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ภายใต้แนวทางสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาดทิพย์นิมิตร โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมการข้าว ร่วมกันคัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพมาจำหน่ายตามนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ซึ่งเป็นนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาด้านการตลาด รวมทั้ง เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อสร้างความสมดุลทั้งการผลิตและการตลาด โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด และมีมาตรฐาน เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพและความปลอดภัย ตอบโจทย์ตรงใจต่อความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่การเป็นภาคการเกษตรแบบครบวงจร ที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ โดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเกษตรกรและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรภายใต้การกำกับดูแลของกรมฯ ได้แก่ กลุ่ม Young Smart Farmers กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากทั่วประเทศ มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย ผัก ผลไม้สด กล้วยไม้ตัดดอก ผลไม้แปรรูป กาแฟ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องหนัง อาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน พร้อมร้านค้าจากหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมกว่า 200 ร้านค้า กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพจากเกษตรกรไทย ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาดทิพย์นิมิตร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว