อย่าลืม! ต่อทะเบียนวิสาหกิจฯ

165

ก่อนโดนตัดสิทธิ์! เกษตรฯ เตือนวิสาหกิจชุมชน-เครือข่ายฯ ต่อทะเบียนถึง 30 มกราคมนี้ !!

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และสามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนมาจนปัจจุบัน ซึ่งในระหว่างวันที่ 1 -30 มกราคม 2564 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้บริการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2564 จึงขอแจ้งเตือนให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมาต่อทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่จดทะเบียนฯ เพื่อรักษาสิทธิในการได้รับการสนับสนุนและบริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ ที่จะมาขอต่อทะเบียนฯ เตรียมเอกสารประกอบการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2564 ประกอบด้วย

  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.2)
  • เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.3)
  • บัตรประชาชนของผู้มายื่นแบบขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  • หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (กรณีกรณีผู้มีอำนาจทำการแทนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่ได้มาด้วยตนเอง)
  • บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สูญหาย)
  • ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  • แบบคำขอดำเนินกิจการต่อของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.03)
  • แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  • แผนประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  • ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้ ให้กรอกข้อมูลพร้อมจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเรียบร้อย โดยสามารถศึกษาวิธีการและดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ http://www.sceb.doae.go.th/ext64.html และนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ได้ขอจดทะเบียนฯ ไว้ เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยและดำเนินการต่อทะเบียนฯ ได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาเผชิญหน้า ลดความแออัด และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวย้ำว่า หากวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่มาต่อทะเบียนระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่จดทะเบียนฯ จะถูกเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (กรณีหากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน)  และหมดสิทธิ์รับการสนับสนุนหรือบริการจากภาครัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว