รับรองตามมาตรฐาน

433

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานเกลือทะเล

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานเกลือทะเล ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม
ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9005-2562) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ. 8402-2562) เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกลือทะเล ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมิน รวมถึงคณะกรรมการรับรองให้มีความเข้าใจในการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนที่เพียงพอต่อกระบวนการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน และพร้อมรองรับการตรวจประเมินในเดือนเมษายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 47 คน

มีหัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย มาตรสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9005-2562) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ. 8402-2562) โดย เรือโทมนัส ลาภผล หลักเกณฑ์การรับรองตามมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน โดย นางสาวกุลพิพิทย์ จันทร์บวย นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ มกอช. และการตรวจวิเคราะห์เกลือทะเล ตาม มกษ.8402-2562 โดย ดร. จุฑามาศ ทะแกล้วพันธ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผศ.ดร. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้แทนจากสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ มกอช. ได้ลงพื้นที่แปลงนาเกลือ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมแปลงนาเกลือของเกษตรกร และได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเลอีกด้วย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว