ลาวไฟเขียวนำเข้า

122

สปป.ลาว อนุญาตนำเข้าอาหารทะเลสด แช่แข็งไทย ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ คาดมูลค่าการส่งออกไทยเพิ่ม กว่า 200 ล้านบาท

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ออกประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเล (สด แช่แข็ง) ชั่วคราว จากประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยจากโควิด-19 เพิ่มความเข้มงวดการกำกับดูแลเพื่อรับรองความปลอดภัยในอาหารทะเลสดและแช่แข็งของไทย

โดยในส่วนของกรมประมงนั้น ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมประมงเข้มงวดการรักษามาตรฐาน และเพิ่มแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในเรื่องของมาตรการปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขแก่ผู้ปฏิบัติงาน และกำหนดข้อปฏิบัติตามแนวทางกรมประมงสำหรับผู้ประกอบการกระบวนการผลิต อาทิ การขึ้นทะเบียนฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจคัดกรองแรงงานประจำเรือจากด่านตรวจประมง (IPO) กำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการสะพานปลา-ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการร้านค้า Modern Trade รวมทั้ง การตรวจสอบออกหนังสือรับรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ COVID-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด ประกอบกับในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา อาหารทะเลไทยยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีน อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศคู่ค้าให้ความมั่นใจในมาตรการของกรมประมง มาตรการของทางการไทย ที่มีระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า “สินค้าประมงไทยปลอดโควิด-19”

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ออกประกาศยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวของอาหารทะเล (สด แช่แข็ง) ที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว โดยกำหนดให้ต้องนำเข้าอาหารทะเลผ่านด่านสากลเท่านั้น มีเอกสารรับรองด้านสุขอนามัยจากประเทศต้นทาง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จึงส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการปลดล็อกการห้ามนำเข้าอาหารทะเลสด แช่แข็งด้วย

และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคใน สปป.ลาว ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันท์ ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า “อาหารทะเลไทยปลอดภัยจากการปนเปื้อนโควิด-19” ร่วมกับผู้นำเข้าอาหารทะเลไทยและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ใน สปป.ลาว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวลาวได้รับรู้ถึงคุณภาพมาตรฐานสินค้าของอาหารทะเลไทยที่ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ช่วยสร้างความมั่นใจ และขยายตลาดมูลค่าตลาดอาหารทะเลไทยใน สปป.ลาวให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจากการยกเลิกมาตรการดังกล่าวของ สปป.ลาว จะส่งผลให้สถิติมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลไทยมายัง สปป.ลาว เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า หรือเพิ่มจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 70.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 140-200 ล้านบาท

สุดท้าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กรุณามอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการจัดทำมาตรการและการเจรจากับประเทศคู่ค้า จนทำให้ประเทศคู่ค้ามีความเข้าใจถึงความปลอดภัยของอาหารทะเลทั้งสด แช่แข็ง จากประเทศไทย และต้องขอบคุณทางรัฐบาลของ สปป.ลาว ที่ได้ให้ความร่วมมือและจริงใจในการสร้างความเข้าใจ มั่นใจในกระบวนการควบคุมคุณภาพและป้องกันการปนเปื้อนจากฝ่ายไทย พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ไปด้วยกัน

กรมประมง ข่าว