ผนึกกำลังปราบใบด่าง

764

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมวิชาการเกษตร เสริมกำลังทีมปราบใบด่างในพื้นที่

​นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ จากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 1,000 เล่ม เตรียมพร้อมส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่

​ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ มีวัตถุประสงค์หลักคือ การให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์สะอาด ทนทานต่อโรค และร่วมกำจัดทำลายต้นที่เป็นโรคให้หมดสิ้นทุกพื้นที่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค ซึ่งนอกจากความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ และเกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาดแล้ว ยังได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน คือ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

​สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus พบการระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 แถบจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าเป็นการระบาดจากแปลงมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ นับได้ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เท่าทันโรค กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการจัดการมันสำปะหลังให้มีคุณภาพและปลอดโรคจากกรมวิชาการเกษตร โดยได้มีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด โดยเน้นหนักในเรื่องการสำรวจโรคและแมลง การคัดพันธุ์ กระบวนการผลิตท่อนพันธุ์ การตรวจประเมินแปลง และการเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ทนทาน 4 สายพันธุ์ คือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 ระยอง 72 และระยอง 90 นอกจากกรมวิชาการเกษตรจะให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดความรู้ให้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้สนับสนุนคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่อีกด้วย

​นายรพีทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมแล้วที่จะร่วมกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังให้หมดไป และยังรอรับสมัครเกษตรกร ทั้งเกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ และเกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาด เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดใกล้บ้านท่าน

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว