ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง “กัญชง”

363

ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต จำหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครอง “กัญชง”

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง