ประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.5 ล้านตัว

355

กรมประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.5 ล้านตัว เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ คลองนาคราช จังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้ “โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในคลองนาคราช จังหวัดชุมพร และโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้แก่ชาวประมงและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมีนายอำเภอเมืองชุมพร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ คลองนาคราช บริเวณโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองชุมพร บ้านไทรบ่วง หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงและประชาชนที่ไม่สามารถหารายได้สำหรับจุนเจือครอบครัวได้เหมือนสถานการณ์ปกติ จึงได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามากำกับ ช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร จึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในคลองนาคราชจังหวัดชุมพร และโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้แก่ชาวประมงและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565” ขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตลอดจนสามารถจับสัตว์น้ำไปบริโภคและจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น เกิดการสร้างรายได้ และก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนจังหวัดชุมพร ตลอดลุ่มน้ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมวันนี้ กรมประมงได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,500,000 ตัว ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ขนาดมากกว่า 5 เซนติเมตร จำนวน 1,000,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 250,000 ตัว ปลาสุลต่านหรือปลาบ้า จำนวน 150,000 ตัว และปลากระแห จำนวน 100,000 ตัว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการด้านการประมงน้ำจืด การประมงชายฝั่ง การประมงทะเล (ธนาคารสัตว์น้ำ) การตรวจการประมง และการจำหน่ายสินค้าจากผลผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านภายใต้โครงการ Fisherman Market พร้อมจัดพื้นที่สำหรับให้คำแนะนำและข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่ของกรมประมงไว้บริการแก่ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรชาวประมง เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นถิ่นของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำสูงสุด

“กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ คืนความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำในคลองนาคราช ทำให้ชาวประมงและประชาชนมีทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งโปรตีนจากสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อันจะเป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับครัวเรือนได้ในระดับหนึ่ง” รองอธิบดีกรมประมง กล่าว

กรมประมง ข่าว