เกษตรฯ เตรียมจัดเส้นทางเที่ยวสายไม้ผล

457

เกษตรฯ เตรียมจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชาวสวน ต้อนรับฤดูผลไม้ภาคตะวันออก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตผลไม้ในปี 2565 โดยเฉพาะผลไม้ที่สำคัญ 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย และลิ้นจี่ ภาพรวมทั้งประเทศ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตประมาณ 3.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.13 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกชนิด ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเน้นการผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านการเกษตร วิถีชีวิตของชุมชนเกษตร และเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยโดยตรงจากเกษตรกร

ปัจจุบันภาคตะวันออกกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้เตรียมออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้วางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเชิญชวนประชาชนมาเยี่ยมเยือนแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ รับประทานผลไม้คุณภาพสด ๆ ที่แหล่งผลิต และได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเกษตรของชาวภาคตะวันออก โดยนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดระยอง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 อาทิ สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้คุณภาพ (เฉพาะฤดู) นั่งรถรางชมบรรยากาศ พร้อมฟังบรรยาย เก็บผลผลิตจากสวน เรียนรู้การทำการสวนผลไม้ และพืชอื่น ๆ จุดถ่ายรูปและชมวิวในสวนผลไม้ พร้อมเลือกซื้อของฝาก เปิดให้บริการทุกวัน สนใจติดต่อคุณโชติชัย บัวดิษ โทร. 06 4295 8979, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา (มีสุขฟาร์ม) อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กฤษณาที่เดียวในจังหวัดระยอง เช่น น้ำมันกฤษณา โลชั่น เครื่องสำอาง เปิดทุกวัน สนใจติดต่อคุณพิกุล กิตติพล โทร. 08 2898 7886 และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ อ.แกลง จ.ระยอง มีกิจกรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมงทะเลน้ำตื้นแบบดั้งเดิม นอนพักโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน และล่องเรือชมทัศนียภาพลุ่มน้ำประแส ชมสาธิตการทำปลาเค็มแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม การปลูกและเก็บผักกระชับ ผักชนิดเดียวในโลกที่ทะเลน้อย และล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลน้อย เปิดทุกวัน สนใจติดต่อคุณปรีชา สรรเสริญ โทร. 08 1864 9086

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ภาคตะวันออกมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเงินภายในประเทศแล้ว ยังสอดรับกับช่วงฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกที่กำลังจะมาถึง นักท่องเที่ยวจะได้รับประทานผลไม้สด ๆ จากต้น พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพส่งออก และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว