เกษตรฯ ติวเข้มพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

252

เกษตรฯ ติวเข้มพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด” พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก สหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รมช.มนัญญา ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายให้กับสหกรณ์จังหวัด 31 จังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งใหม่ว่า ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มและมีความมั่นคงในอาชีพ โดยเฉพาะการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการที่รัฐบาลให้งบสนับสนุนให้เต็มศักยภาพการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเอง มีการช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิกสหกรณ์ โดยใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

“สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรถือเป็นองค์กรหลักของภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ และเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ท่านสหกรณ์จังหวัด ทุกท่านต้องช่วยกันผลักดันและดำเนินโครงการสำคัญให้สำเร็จผล เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถมีส่วนช่วยให้สมาชิกมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โครงการจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การสร้างความเข้าใจแก่สหกรณ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของสมาชิก การปรับปรุงกระบวนการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ และนโยบายการตลาดนำการผลิต เป็นต้น รวมทั้งขอให้ช่วยกันทำเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไป” รมช.มนัญญา กล่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว