กรมประมงจัดงานประกวดปลาสวยงาม

410

กรมประมง จับมือตลาดปลาจตุจักร จัดงานประกวดปลาสวยงาม

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล “การประกวดปลาสวยงามตลาดปลาจตุจักร” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลาสวยงามของไทยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยมี นายธีระชัย ลิขิตสมบูรณ์ ผู้จัดการตลาดปลาจตุจักร และผู้ประกอบการปลาสวยงามร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานเร่ ตลาดปลาจตุจักร กรุงเทพมหานคร ฯ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการค้าปลาสวยงามเป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 กรมประมงในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ ด้านการส่งเสริมศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรให้สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสามารถนำไปแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงร่วมกับตลาดปลาจตุจักร กรุงเทพ ฯ และผู้ประกอบการภาคเอกชน จัด “การประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร” ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน และกระตุ้นธุรกิจการค้าปลาสวยงาม รวมถึงประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาสวยงามให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่มอบหมายให้กรมประมงสนับสนุนและผลักดันธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก โดยให้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพิ่มช่องทางการตลาด และยกระดับคุณภาพพันธุ์สัตว์น้ำสวยงามให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงวิกฤตดังกล่าว จนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2565 เป็นการจัดประกวดปลากัดสวยงาม และปลาหมอสีครอสบรีด และช่วงที่ 2 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เป็นการจัดประกวดปลาหางนกยูง และปลาทอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ปลาหมอสีครอสบรีด มีการจัดประกวดทั้งหมด 4 ประเภท 7 รุ่น ได้แก่ ฟลาวเวอร์ฮอร์น (Flowerhorn) ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว ขนาด 6 – 7.5 นิ้ว และขนาด 7.5 นิ้วขึ้นไป ปลาหมอสีครอสบรีดรวมทุกสายพันธุ์ ช็อตบอดี้ (Shortbody) ปลาหมอสีครอสบรีดรวมทุกสายพันธุ์ (Open) ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว และขนาด 5 นิ้วขึ้นไป และ Golden Base รวมทุกสายพันธุ์ (GB)

2. ปลากัด มีการจัดประกวดทั้งหมด 3 ประเภท รวม 14 รุ่น ได้แก่ Division A (Short Fin Class) 6 รุ่น Division B (Long Fin Class) 4 รุ่น และ Division C (Optional Class) 4 รุ่น

3. ปลาหางนกยูง มีการจัดประกวดทั้งหมด 8 รุ่น ได้แก่ โมเสค (Mosaic) ทักซิโด้ (Tuxedo/Half Black) กราซ (Grass) อัลบิโน่ (Albino) อัลบิโน่ ฟูลเรด (Albino Full Red) คอบบร้า/สเนคสกิน (Cobra or Snake skin) รวมสายพันธุ์หางใหญ่ที่มีลักษณะหางเป็น Delta Tail, Fan Tail, Round Tail และรวมสายพันธุ์หางเล็กที่มีครีบหางที่เป็นลักษณะอื่น เช่น ก้านร่ม (Merah), ดับเบิ้ลซอร์ด (Double Sword), สเปียเทล (Spear Tail), พินเทล (Pin Tail), สมอลราวน์เทล (Small Round Tail) ฯลฯ

4. ปลาทอง มีการจัดประกวดทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ สิงห์รวม (สิงห์ดำ สิงห์ญี่ปุ่น สิงห์ลูกผสม) ออรันดาทุกประเภท และ Open

สำหรับผู้ชนะการประกวดในประเภทต่าง ๆ จะได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลชมเชย ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ประเภทละ 2 รางวัล

ด้าน นายธีระชัย ลิขิตสมบูรณ์ ผู้จัดการตลาดปลาจตุจักร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดปลาจตุจักรเป็นแหล่งค้าปลีก – ค้าส่งปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ ตลอดจนอุปกรณ์การเลี้ยงปลาแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีผู้ประกอบการร้านค้ามากกว่า 400 ราย ซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 เช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการปลาสวยงาม และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ตลาดปลาจตุจักรจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนพื้นที่บริเวณลานเร่ ซึ่งมีขนาดพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ในการจัดกิจกรรม พร้อมตั้งจุดตรวจ
คัดกรองโควิด – 19 รวมถึง เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดการจัดกิจกรรม

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุน และส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำสวยงามอย่างต่อเนื่อง ให้มีการผลิตสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด มีจุดเด่น และมีเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของตลาดปลาสวยงามไทย ให้ก้าวไกลได้ในระดับสากล

กรมประมง ข่าว