9 พฤษภาคม “วันครูบัญชีอาสา”

579

9 พฤษภาคมของทุกปี “วันครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์”

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศดีเดย์ 9 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” หวังเชิดชูครูบัญชี ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีควบคู่การเกษตร นำเกษตรกรไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลแก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร พร้อมทั้งกำกับ แนะนำ กระตุ้น และติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรให้สามารถจัดทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และบูรณาการการสอนบัญชีในโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะเป็นการสนับสนุนให้การประกอบอาชีพของเกษตรกร ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยกรมฯ ได้สร้างแกนนำเกษตรกรเป็นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่เกษตรกร โดยสอนแนะ กระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการทำบัญชีของเกษตรกร รวมถึงการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนของตนเอง และพื้นที่ต่าง ๆ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคเกษตร รองรับโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกร เพื่อเป็นเกียรติแก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ซึ่งถือเป็นตัวแทนภาคประชาชนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ จำนวน 7,636 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นับเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ซึ่งรวมไปถึงประชาชนทั่วไปและเด็กนักเรียน โดยกรมฯ ได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนงานของครูบัญชี โดยสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนทางบัญชี เพื่อให้ครูบัญชีสามารถนำไปถ่ายทอดต่อในระดับพื้นที่ เป็นต้นแบบความสำเร็จให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชนได้ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายชมรมครูบัญชี ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรต่อไป

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่” ณ นงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต ชลบุรี (สวนนงนุช) โดยเรียนเชิญท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2565 รางวัลสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น พร้อมทั้งบรรยายพิเศษมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของครูบัญชีอาสาให้ปรากฏและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2565 จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2565 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว