กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี จ.พะเยา

437

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี จ.พะเยา

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดี กรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานโครงการจัดหาน้ำต้นทุนสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 มีเนื้อที่โครงการ 107 ไร่ ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกผักสวนครัว การปศุสัตว์ และการประมง แต่จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 1 แห่ง สระเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ทั้งสิ้น 176,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ในขณะเดียวกันมีความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรม จำนวน 220,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในโครงการฯ

กรมชลประทานได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือในการจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฯ ด้วยการขุดขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน 3 สระ เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักในแต่ละสระ พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างระบบกระจายน้ำสู่แปลงพื้นที่ให้ทั่วถึง รวมถึงการก่อสร้างถังพักน้ำขนาด 270 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 7 ถัง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ทั้งสิ้น 260,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้น้ำในทุกกิจกรรม ปัจจุบันกรมชลประทานได้มีการเร่งรัดการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว

กรมชลประทาน ข่าว