กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สัมมนาถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่

365

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ประจำปี 2565 เรื่อง ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา ด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” ณ นงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ท ชลบุรี (สวนนงนุช) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรพัฒนาสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปภาคเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไปสู่ความสำเร็จเพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งการทำบัญชีถือเป็นมิติหนึ่งสู่ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายการส่งเสริมการทำบัญชีรายบุคคลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรม นำระบบบัญชีไปวางรากฐานเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นคู่มือชีวิตในการสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสให้เกิดขึ้น