มอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่ง ยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

223

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่ง ยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกร ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 (ข้าวเปลือก) โดยมี นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอ นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนล่าง (ธ.ก.ส.) นายวีระพงษ์ พูลทอง ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงาน ณ สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

       สำหรับพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกร  ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564 / 65 ในวันนี้ สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก จากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2564/65 ระหว่างสหกรณ์ กับ ผู้ประกอบการข้าวในรูปแบบพันธะสัญญา ภายใต้กลไกตลาดนำการผลิตในรูปแบบกำแพงเพชรโมเดล ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนปีการผลิต 2564/65 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยการขับเคลื่อนโครงการฯ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2567 การรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกของสหกรณ์ ในปีการผลิต 2564/65 นี้ สหกรณ์ใช้เงินทุนในการรวบรวมทั้งสิน 40 ล้านบาท เป็นเงินทุนโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564 / 65  : 70 ล้านบาท  สหกรณ์มีการรวบรวมข้าวจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร  ทั้งสิ้น 172 ราย ผลผลิต จำนวน 5,289 ตัน มูลค่า 39,012,876.20 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายธุรกิจสหกรณ์ การสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ในการร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์  อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ด้านการลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตการเกษตร  สหกรณ์จึงได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 ตันละ 50 บาท จำนวน 172 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 264,461.45 บาท