เห็นชอบประเภทบัญชี/หลักเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกร

58

คปก. เห็นชอบประเภทบัญชีและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรของ ส.ป.ก. ใหม่

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.

โดยที่ประชุม คปก. ได้ให้ความเห็นชอบบัญชีเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวม 4 ประเภท พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้บัญชี ดังนี้

1) บัญชีเกษตรกรซึ่งผ่านการประเมินในหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับการคัดเลือก 2) บัญชีเกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินเป็นการเฉพาะ 3) บัญชีเกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินและขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก. และ 4) บัญชีเกษตรกรอื่น ๆ ตามที่ คปจ. กำหนด ซึ่งสัดส่วนลำดับที่ 2) – 4) จะพิจารณาตามความเหมาะสม

พร้อมกันนี้ที่ประชุม คปก. ได้อนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) วัดป่าธรรมมงคล อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 2) วัดห้วยน้ำทรัพย์ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) วัดสองธรรมาราม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เผยว่า “สำหรับบัญชีเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมหลักเกณฑ์การใช้บัญชีใหม่นี้ จะช่วยให้ ส.ป.ก. จังหวัดสามารถคัดเลือกเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับที่ดินจาก ส.ป.ก. ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย ส.ป.ก. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ข่าว