ส.ป.ก. ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่น เกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน

53

ส.ป.ก. มุ่งพัฒนาศักยภาพพื้นที่ พร้อมยกระดับ “ผลิตภัณฑ์เด่น” ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในแปลงเกษตรกรรม เกษตรกร สภาประชาชน 4 ภาค จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งอนุมัติใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานภายในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้จัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์
ในพื้นที่แล้ว นอกจากภารกิจหลักในการจัดที่ดิน ส.ป.ก. ยังมีอีกหนึ่งพันธกิจในการเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่เกษตรกรรม การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ และในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

1. โครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตำบลกลัดหลวงและตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกษตรกรมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่และภาคการผลิต โดยก่อสร้างถนนสายหลัก จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม 0.543 กิโลเมตร และถนนสายซอย จำนวน 7 สาย ระยะทางรวม 3.869 กิโลเมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,101,600 บาท  

2. ขออนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งสามารถยกระดับมูลค่าสินค้าและเพิ่มความสามารถในการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

3. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 2.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 2.2) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1 และ 2.3) ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีบัญชี 2566 และคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีบัญชี 2566

ทั้งนี้ การอนุมัติโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข ซึ่ง ส.ป.ก. จะเร่งรัดดำเนินการโครงการข้างต้นให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในด้านการคมนาคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพพื้นที่ มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อภาคการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกรดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข่าว