เตรียมงานวันดินโลก 2565

448

อธิบดี พด.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายปราโมทย์  ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 พร้อมด้วย นายฆนนาท  ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน  ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ให้การต้อนรับ และนำคณะตรวจติดตามความก้าวหน้า โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้แนวทางการดำเนินงานจัดเตรียมพื้นที่การจัดงานภายในสถานีพัฒนาที่ดินตาก และตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่โดยรอบ อาทิ อาคารสถานที่ บริเวณแสดงนิทรรศการกลาง นิทรรศการมีชีวิต เทคโนโลยีการผลิตองุ่นและเสาวรสปลอดภัย แปลงข้าวสรรพสีปลอดภัย แปลงผักสี่ภาค นวัตกรรมจุลินทรีย์สู่การผลิตอาหารปลอดภัย อุโมงค์ต้นมะขาม เป็นต้น เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามกำหนดเวลาการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 ของกรมพัฒนาที่ดิน ต่อไป ทั้งนี้ งานวันดินโลก ปี 2565 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม  2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว