งานวันดินโลก ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565

616

งานวันดินโลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.15 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพดินที่ดี ส่งผลต่อความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กำลังสำรอง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เปิดเผยว่า “นับจากองค์การสหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก หรือ World Soil Day เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ ด้านทรัพยากรดิน ด้วยทรงเห็นว่าดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยสี่ ดินจึงเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกมิติ ดินดีมีคุณภาพ ความอุดมสมบูรณ์ดี ก็จะส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย เนื่องจากทรัพยากรดินมีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เพราะเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย 4 เพื่อการดำรงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านเกษตรกรรมดินมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินเป็นสิ่งที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยว เพื่อให้พืชยืนต้นได้อย่างมั่นคง แข็งแรง”

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต่อว่า “ดินเป็นแหล่งของธาตุอาหารต่าง ๆ ที่พืชจำเป็นต้องใช้ และดินยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ และอากาศสำหรับพืชอีกด้วย การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ควรเริ่มจากตัวเราทุกคน หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ก็จะสามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนสืบไป”

การจัดงานครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์กำลังสำรอง หน่วยงานราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม The Humanitarian Soil Scientist” แปลงสาธิต แปลงปอเทือง ฐานเรียนรู้ วิเคราะห์ดิน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การปรับปรุงบำรุงดิน การบ่มดิน เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ การบรรยายในหัวข้อ “การน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดินในการแก้ปัญหาดิน” และการจำหน่วยสินค้าเกษตรปลอดภัย

นอกจากนี้ องคมนตรีและคณะฯ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์ฯ และเยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งเน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี จะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร หมอดินอาสา เกษตรกรอาสาของหน่วยงานต่างๆ ทหารและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วม จำนวน 400 คน

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว