แนะโหลดFarmbook ลดเสี่ยง Covid-19

132

เกษตรฯ แนะโหลด “Farmbook” ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเลี่ยงเดินทาง เสี่ยงไวรัส โควิด-19

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) ล่าสุด จากเดิมใช้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63  จากประกาศของกรมการค้าภายใน และติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน Farmbook มียอด การดาวน์โหลดรวมจำนวนกว่า 1.6 ล้านครัวเรือน จากจำนวนเกษตรกรที่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ในการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันได้ 4 ประเภท ได้เเก่

1) การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก  เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา คือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น  เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด  กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วยชนิด/ พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

2) การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการ แจ้งปลูก ทั้งนี้ แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชันสามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่ จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ/ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

3) การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ

4) การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียดช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  คาดการณ์ผลผลิต  คาดการณ์กำไร และราคาขาย

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook)” ทางระบบออนไลน์โดยสำรวจเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประมวลผลข้อมูลนำมาปรับปรุง ผลการสำรวจ พบว่า มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นรวม 49,579 เครื่อง โดยเกษตรกรให้คะแนนความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ที่ 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน นอกจากนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นว่า การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Farmbook ไปใช้งานได้

ซึ่งยังเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยที่จะลดการเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอ และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร มีความห่วงใย และให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเต็มที่ โดยมีมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เกิดความปลอดภัยตามที่กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข แนะนำไว้อย่างเคร่งครัดด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว