สหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่

181

สหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่

วันที่ 21 มกราคม 2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4 และ 6 นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดกระบี่ นายสมชาย เทพจิตร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ ที่มารอต้อนรับ พร้อมกล่าวชื่นชมสหกรณ์ที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ใช้ระบบสหกรณ์มาช่วยพยุงราคา รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์และสร้างมูลค่าจากต้นปาล์มน้ำมันในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 41,156 ราย พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 1,151,415 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 3,345,467 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 3ตัน/ไร่ มีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันจำนวน 14 แห่ง รวมชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ฯ นั้น ถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นองค์กรหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด สามารถช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกให้ได้รับราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรม แม้ในสถานการณ์ที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันล้นตลาด ลานเทเอกชนหยุดการรับซื้อผลผลผลิต แต่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ยังสามารถเปิดบริการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายสำคัญต่าง ๆ ที่ได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ เช่น โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ถือเป็นการสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด เมื่อเข้ามาร่วมโครงการก็สามารถนำองค์ความรู้ที่ตนเองมีมาใช้ในการเกษตรได้ ทั้งการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต และการตลาด และเมื่อได้ผลผลิตก็สามารถนำมาต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่า ตลอดจนนำผลผลิตหรือสินค้าของตนเองไปจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ได้อีกด้วย

ในการนี้ ได้เยี่ยมชมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร อาทิ มะพร้าวน้ำหอม โดยมีการทำแปรรูปเป็นพุดดิ้ง ภายใต้แบรนด์ “น้ำหอมสวนเกษตร” ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน จากสหกรณ์การเกษตรเจริญพัฒนาห้วยงู จำกัด ข้าวไร้ดอกพยอม จากสหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนม จำกัด จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงสาธิต RSPO ของ นายจรัส ปทุมสุวรรณ์ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้มีการปลูกสวนสละ และสวนโกโก้ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงาน 391.18 ล้านบาท มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 แห่ง คือ โรงงานสกัด น้ำมันปาล์ม สาขาอำเภออ่าวลึก ขนาดกำลังการผลิต 90 ตันทะลาย/ชั่วโมง สามารถรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ 2,000 – 2,200 ตัน/วัน และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สาขาอำเภอคลองท่อม ขนาดกำลังการผลิต 45 ตันทะลาย/ชั่วโมง สามารถรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ 1,200 – 1,400 ตัน/วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของบริษัท กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม จำกัด ซึ่งการดำเนินงานในปีบัญชี 2565 ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงานในส่วนของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สาขาอำเภออ่าวลึก โดยสามารถรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งสิ้น จำนวน 190,393.25 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,441.34 ล้านบาท สามารถจำหน่ายสินค้าที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตปาล์มน้ำมัน ได้แก่ 1. น้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 32,020.43 ตัน มูลค่า 1,282.14 ล้านบาท 2. เมล็ดใน จำนวน 10,058.90 ตัน มูลค่า 205.95 ล้านบาท 3. กะลาปาล์ม จำนวน 6,257.35 ตัน มูลค่า 22.86 ล้านบาท และ 4. ทะลายเปล่า จำนวน 36,962.98 ตัน มูลค่า 5.25 ล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว