เปิดอาคารรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด

74

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดอาคารรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด พร้อมชื่นชมการดำเนินงานที่มุ่งผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด โดยมี นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 และ 10 นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ สหกรณ์จังหวัดระยอง นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเขาชะเมา นายธำรงค์ ยั่งยืนประธานกรรมการสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวให้โอวาท พบปะ ให้คำแนะนำและชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด ที่มุ่งผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ และเน้นย้ำการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ขอให้ร่วมกันพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รวบรวมผลผลิต จัดการขาย จัดหาคู่ค้า ส่งเสริมให้สมาชิกผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ และรักษาคุณภาพเพื่อส่งออกสู่ตลาดในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบของรางวัลให้แก่สมาชิกที่ซื้อสินค้าสูงสุด 5 ราย รางวัลสมาชิกสะสมหุ้นเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีบัญชี 14 ราย รางวัลให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการระดมหุ้น 5 ราย และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเป็น จำนวน 8 ทุน รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

จากนั้น อธิบดีฯ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการจัดแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ได้แก่ บูธแสดงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับอาคารรวบรวมผลผลิต ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันการเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 7.750 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง โดยกรมฯ สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน 6.975 ล้านบาท และสหกรณ์จ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นเงิน 775,000 บาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ แล้วเสร็จเมื่อ 5 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน และมังคุด ของสมาชิก และบุคคลภายนอกในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังใช้ประโยชน์ในการรวบรวมยางพาราก้อนถ้วย และใช้พื้นที่เป็นอาคารสำนักงานและห้องประชุม/จัดอบรมให้แก่สมาชิกอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบูธโครงการการใช้นวัตกรรม Smart 4M เพื่อช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ บูธโครงการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร บูธโครงการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ บูธการรับฝากเงิน บูธการให้สินเชื่อแก่สมาชิก บูธการระดมหุ้น และบูธสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้อาวุโสในตำบลน้ำเป็น มีการสาธิตการจักสานตะกร้า และการทำดอกไม้จันทน์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันการเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ให้สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาด จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง 10 เครื่อง เครื่องคัดผลมังคุด ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง 2 ชุด รถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน อาคารรวบรวมผลผลิต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตารางเมตร 1 แห่ง และเครื่องชั่งรถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ตัน พร้อมอุปกรณ์และห้องควบคุม 1 แห่ง รวมมูลค่ามากกว่า 10.282 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตให้มากขึ้น

สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 57 ดำเนินธุรกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และธุรกิจการรับฝากเงิน มีทุนการดำเนินงานมากกว่า 97 ล้านบาท ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 378 ราย อาชีพหลักของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ คือทำสวนผลไม้ ปลูกทุเรียน มังคุด เป็นผลไม้หลัก และพืชชนิดอื่น คือ ยางพาราซึ่งปลูกกันมากในพื้นที่ สหกรณ์ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม โดยการจัดหาปัจจัยการผลิต สนับสนุนเงินทุน อบรมให้องค์ความรู้ให้กับสมาชิก ตลอดจนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของทางภาครัฐเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ และยังได้ทำการรวบรวมผลผลิต มังคุด ทุเรียน และยางพารา ของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ ปริมาณกว่า 300 ตัน/ปี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว