กรมตรวจฯ เร่งปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็ก – เยาวชน

46

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็ก – เยาวชน สู่ “เกษตรกรอัจฉริยะ” ภาคการเกษตรไทย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็กและเยาวชน สู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) เตรียมพร้อมสร้างบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ สามารถทำการเกษตรได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน หนุนเป็นกำลังหลักในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและประชาชน รวมไปถึงเด็กและเยาวชน ได้มีองค์ความรู้ทางบัญชี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงคนในชุมชน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมฯ ได้วางรากฐานการทำบัญชีให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ สามารถจัดทําบัญชีและนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินในชีวิตประจำวันของตนเอง ถ่ายทอดไปยังผู้ปกครองและคนในชุมชนได้ และสามารถต่อยอดสู่การเป็น Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถด้านการเกษตร มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตร โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาเป็นตัวช่วยในการวางแผนและจัดการด้านการตลาด ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้ก้าวหน้าขึ้น ดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมองค์ความรู้ การจัดทำบัญชีและกระบวนการสหกรณ์โรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมฯ รับผิดชอบในการสอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการบัญชี รู้จักการคิดคำนวณเลข รู้จักวางแผนการจำหน่ายสินค้าและผลผลิต ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทำให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน” ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2569 เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้เข้าถึงสถาบันการศึกษา โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน พร้อมร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียน ปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา จำนวน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การปลูกฝังให้เยาวชนมีองค์ความรู้ด้านบัญชี จะเป็นรากฐานสำคัญในการวางแผนการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ สร้างวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผนทางการเงินและนำไปสู่การลงทุนในอนาคต นอกจากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีแล้ว ยังใช้บัญชีมาวางแผนปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพและมองเห็นช่องทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาขับเคลื่อนเกษตรกรรมให้ก้าวทันยุคเกษตรกรรมสมัยใหม่ สามารถบริหารจัดการการเกษตร พัฒนาผลผลิตและศักยภาพทางการผลิตสินค้าทางการเกษตรอีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดยุคใหม่ได้ ต่อยอดไปถึงการเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร พึ่งพาตนเอง และเป็นที่พึ่งให้แก่เพื่อนเกษตรกร นำไปสู่การเป็นผู้นำด้านการเกษตรในอนาคต

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว