มกอช. ดันมาตรฐานการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร

250

มกอช. ดันมาตรฐานการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานพิธีเปิด การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง “การจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การสัมมนาดังกล่าว นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. ยังได้ทำหน้าที่เป็นประธานการอภิปราย และได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนองค์การตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนผู้ผลิตและผู้บริโภค เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์กว่า 100 คน

ทั้งนี้ ร่างมาตรฐานดังกล่าวให้ข้อกำหนดการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตรด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบคุณภาพตามขอบข่ายที่กำหนดไว้ กรณีที่มีการกำหนดชนิดสินค้าเกษตรที่ต้องเป็นไปตามคุณภาพที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรกำหนดไว้ต้องมีวิธีการจัดการดูแลคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพตามที่กำหนด และมีการกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารบนพื้นฐานการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามที่กำหนดสำหรับพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เฉพาะที่ได้รับรอง รวมทั้งให้ข้อมูลผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตรให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหารและการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานตลาดกลางสินค้าเกษตรของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในทางการค้าระหว่างประเทศ สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ มกอช. จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องไปปรับปรุงร่างและเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว