มกอช.ติดตามรับฟังการส่งออกลำไยสดรมก๊าซ ภาคเหนือ

248

มกอช. ติดตามและรับฟังข้อมูล การแจ้งส่งออกลำไยสดที่รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปยังประเทศคู่ค้า ณสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ และของผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้ นายนราธิป คุ้มรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุญาตและขึ้นทะเบียน กองควบคุมมาตรฐาน (กคม.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าติดตามและรับฟังข้อมูล การดำเนินการตามมาตรฐานบังคับ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการแจ้งส่งออกลำไยสดที่รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปยังประเทศคู่ค้า ณ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ และ โรงรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนมาตรการการควบคุมที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว