มกอช. สัมมนาเข้มความรู้ด้านการรับรองฮาลาล

34

มกอช. จัดสัมมนาเข้มเตรียมความพร้อม ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยรับรองฮาลาล

(20 มี.ค 66) นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เสริมสร้างและทบทวนความรู้ด้านการรับรองฮาลาล” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยรับรองฮาลาล ให้พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าอาหารฮาลาลระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 115 คน แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบบ on site จำนวน 90 คน และเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 65 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย มาบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นายพิศาล พงศาพิชณ์
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ Halal Slaughtering Supervisor และเรื่องบทบาทหน้าที่ผู้ควบคุมการเชื่อสัตว์ Halal Slaughtering Supervisor รวมถึงรับฟังนโยบายการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังประเทศตะวันออกกลาง สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อ และข้อแนะนำสำหรับโรงเชือดที่เตรียมรับการตรวจจากหน่วยงานต่างประเทศ

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว