เกษตรฯ เตรียมตัวพี่ให้พร้อม มีน้องใหม่ให้ดูแล

324

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมตัวพี่ให้พร้อม มีน้องใหม่ให้ดูแล ภายใต้โครงการ DOAE Onboarding Program

กรมส่งเสริมการเกษตรย้ำความสำคัญกับข้าราชการรุ่นใหม่ พัฒนาระบบดูแลและสอนงาน 1 ปี ภายใต้ DOAE Onboarding Program” หวังน้องใหม่ปรับตัว เข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า ในแต่ละปี กรมส่งเสริมการเกษตร มีข้าราชการบรรจุใหม่ปีละ 100 – 300 อัตราอย่างต่อเนื่อง โดยมีตำแหน่งและพื้นที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน “DOAE Onboarding Program”  เป็นโครงการเชิงระบบที่จะนำมาใช้ในการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ และมีข้าราชการรุ่นพี่ที่มีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงาน เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนางานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และยังก่อให้เกิดความผูกพันและทัศนคติที่ดีแก่องค์กร ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปีแรกของการปฏิบัติงาน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อพัฒนาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็น สามารถสวมบทบาทความเป็นพี่เลี้ยงที่ดีได้นั้น จึงได้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้แก่พี่เลี้ยง ผ่านโครงการ “DOAE Onboarding Program” ประกอบด้วย (1) การจัดทำแนวทางดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ (2) การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) (3) การฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be DOAE Good Coach) และ (4) ระบบดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่

ทั้งนี้ โครงการ “DOAE Onboarding Program” ได้แบ่งกิจกรรมดำเนินการตลอดระยะเวลา 1 ปี เป็น 5 ระยะ ประกอบด้วย ช่วง Pre – DOAE Onboarding Program เป็นการร่วมยินดีต้อนรับข้าราชการรุ่นใหม่ เข้าสู่ครอบครัวกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยความอบอุ่น

วันปฐมนิเทศ จัดกิจกรรมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ข้อมูลพื้นฐานของการเป็นข้าราชการ อาทิ สิทธิ สวัสดิการที่ข้าราชการจะได้รับ

เดือนแรกของการทำงาน เน้นสร้างความคุ้นเคย สร้างความสัมพันธ์ แนะนำบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกษตรกรในพื้นที่ เครือข่าย สถานที่ และวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รู้จัก

เดือนที่ 2 – 6 ข้าราชการบรรจุใหม่จะได้รับการมอบหมายงาน สอนงานจากพี่เลี้ยง รวมทั้งเรียนรู้การพัฒนาตนเองตามระเบียบข้าราชการพลเรือนควบคู่ไปด้วย และนอกจากเรื่องงาน ข้าราชการรุ่นพี่ทุกคนพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ และรับฟังความคิดเห็นอยู่เสมอ

เดือนที่ 7 -12 ข้าราชการบรรจุใหม่จัดทำแผนพัฒนาตนเอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะคอยติดตามผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าเพื่อทบทวนกิจกรรมและประเมินประสิทธิภาพของข้าราชการบรรจุใหม่ และพี่เลี้ยง เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินระบบ “DOAE Onboarding Program” ให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ กิจกรรมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ รวมถึงการอบรมการเป็น DOAE Good Mentor และ DOAE Good Coach ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะ ยังได้รับเทคนิค วิธีการดูแล การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีศักยภาพ เป็นแรงขับเคลื่อนที่มีคุณภาพต่อกรมส่งเสริมการเกษตรในอนาคตต่อไป รวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง ก็ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง พร้อมก้าวสู่บทบาทของพี่เลี้ยงได้อย่างเต็มภาคภูมิ

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว