ผลดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

838

เกษตรฯ เผยผลดำเนินงานปี 64 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ศูนย์บริการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1) จัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 21 ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ แปลงพืชสมุนไพรและเครื่องเทศผสมผสาน ขนุนพันธุ์ T8 ทะวาย 8 เดือน พืชอนาคตดีเพื่อการส่งออก ผักกระชับ พืชผักพื้นเมืองภาคตะวันออก โรงเรือนไมโครกรีนผักต้นอ่อนจิ๋ว แปลงศึกษาฟ้าทะลายโจร แปลงแสดงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่และการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ (ปลากินพืช) แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าว เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบผสมผสาน 3 ระดับ การเลี้ยงเป็ดไข่แบบลดต้นทุน และฝายน้ำล้นกึ่งประตูระบายน้ำ 2) จัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน การรวบรวมพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการปลูกข้าว การเลี้ยงปลาในบ่อ/ในนาข้าว/ในร่องสวน/ในกระชัง การเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง การจัดการและการอนุรักษ์ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ย และแปลงเกษตรผสมผสาน 3) จัดทำแปลงขยายผลข้าวพันธุ์ กข.87 ในพื้นที่ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย และส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย เน้นสำหรับการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 4) ดำเนินการศึกษาวิจัย เช่น การศึกษาศักยภาพของพืชคลุมดินที่ปลูกร่วมกับต้นทุเรียน การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ขมิ้นชันผงต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี และการใช้ประโยชน์จากเนื้อปลาหมอสีคางดำเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงปูทะเล เป็นต้น 5) ให้บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ จำนวน 17 หลักสูตร ผู้เข้ารับบริการ 896 ราย 6) ให้บริการศึกษาดูงาน แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 3,846 ราย 7) ขยายผลเกษตรกรสู่เกษตรกรต้นแบบ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 30 ราย เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรใกล้เคียงได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งสิ้น 268 ราย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนจะดำเนินการพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินงานวิจัยและพัฒนาควบคู่กัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม และฐานเรียนรู้ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน และการขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ไปสู่เกษตรกรต้นแบบ และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อขยายผลไปยังเกษตรกรรอบข้างต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนา 4 ข้อ  คือ 1) ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ การประมงเพื่อการบริโภคและสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤต มูลสัตว์ทำเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยปรับปรุงดิน 2) ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง 4 แปลง แปลงละ 4 ไร่ สร้างบ้านพักอาศัยให้อยู่ โดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป ให้มีการดำเนินธุรกิจฟาร์มในรูปเเบบสหกรณ์และให้ราษฎรหมุนเวียนเข้าอยู่ 3) ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยให้ราษฎรขอยืมพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่ดีไปผสม หรือเลี้ยงแล้วส่งลูกคืน หรือขายให้ราษฎรนำไปเลี้ยง และ 4) ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตรที่ราษฎรจะได้ศึกษาและเยี่ยมชม เพื่อนำเอารูปแบบไปปรับปรุงไร่นาของตนเอง

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว