เกษตรฯ เดินหน้าปราบใบด่างมันสำปะหลัง

777

เกษตรฯ เดินหน้า ปราบใบด่างมันสำปะหลัง แจงขออนุมัติพื้นที่ทำลาย  ครบ 100%

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยความคืบหน้าโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ขออนุมัติรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว 57,941,946 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่เข้าเกณฑ์ขออนุมัติทำลาย และได้มีการอนุมัติทำลายแล้วทั้งหมด 26,824.975 ไร่ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus โดยกำหนดให้เป็นมาตรการติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อป้องกัน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และกระตุ้นให้ตื่นตัวตระหนักรู้ถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกำชับให้มีการสำรวจติดตามการระบาดในแปลงปลูกมันสำปะหลังของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากการทำลายพื้นที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้ว ยังมีพื้นที่เฝ้าระวัง 39 จังหวัด ที่กำชับให้มีการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์มันสะอาด โดยให้ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ ใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรให้มากขึ้น  รวมถึงให้กองขยายพันธุ์พืช ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง รองรับให้มากขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะผลิตได้ 400,000 ท่อน ให้พิจารณาเพิ่มเติมอีก เนื่องจากคาดว่าจะต้องเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง รองรับการขาดแคลนท่อนพันธ์ เนื่องจาก ต้นมันสำปะหลังที่พบโรค ต้องทำลายทิ้งทั้งหมด ไม่สามารถเหลือท่อนพันธุ์ไว้จำหน่าย ได้เหมือนเดิม 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับกองขยายพันธุ์พืช ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับพันธุ์ ที่ผ่านการรับรองมาจากกรมวิชาการเกษตร และ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย และเริ่มจัดสรรท่อนพันธ์ุให้กับพื้นที่ที่พบโรค จำนวน 11 จังหวัด อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ ปรับรูปแบบให้ผลิตคลิปวีดิโอแนะนำความรู้ ให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน นำมาเป็นสื่อในการสาธิตการผลิตท่อนพันธุ์สะอาด ที่ถูกต้อง เพื่อเกษตรกรสามารถใช้ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคได้ด้วยตัวเอง และสามารถจำหน่าย สร้างรายได้ เพิ่มได้อีกหนึ่งช่องทางด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว